ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

  
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာအုပ္တိုက္

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၅၆

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား (နီကိုရဲ)

  

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ခ်ိဳေတးသံစာေပ

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၈၀

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္ရင္လြဲသူ

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ.ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ)

   စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာအုပ္တိုက္

   ရက္စြဲ= xxxx

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၆၁

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္ရင္လြဲသူ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္

တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္ (နီကိုရဲ)

 
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= xxxx

   ရက္စြဲ= xxxx

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၉

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

တစ္သံုးခုႏွစ္ရွစ္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ဇြတ္

ဇြတ္ (နီကိုရဲ)

  
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၂၁၆

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ဇြတ္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ဇက္ေပၚကဆီးသီး

ဇက္ေပၚကဆီးသီး (နီကိုရဲ)

 စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= xxxx

   ရက္စြဲ= xxxx

   စာမ်က္ႏွာ= xxx

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= TEXT

  

စာအုပ္အမည္

ဇက္ေပၚကဆီးသီး

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 

< ကြ်န္မ၏ျပား

ကြ်န္မ၏ျပား(နီကိုရဲ)

 
  စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= မေဟသီမဂၢဇင္း

   ရက္စြဲ= ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၈

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

  

စာအုပ္အမည္

ကြ်န္မ၏ျပား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 

ငတံုး

ငတံုး(နီကိုရဲ)

 
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ

   စာမ်က္ႏွာ= ၂၈၀

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

  

စာအုပ္အမည္

ငတံုး

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

လြယ္အိတ္ထဲမွအလြဲမ်ား

နီကိုရဲလြယ္အိတ္ထဲမွအလြဲမ်ား

 
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ

   စာမ်က္ႏွာ= ၂၉၈

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

  

စာအုပ္အမည္

လြယ္အိတ္ထဲမွအလြဲမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ဒဏ္ရာရလိပ္ျပာအထူးကု(နီကိုရဲ)

 
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= xxxx

 ရက္စြဲ= xxxx

 စာမ်က္ႏွာ= ၃၁

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

  

စာအုပ္အမည္

ဒဏ္ရာရလိပ္ျပာအထူးကု

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္