ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္မိန္းမမ်ား၏အလြဲမ်ား

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္မိန္းမမ်ား၏အလြဲမ်ား

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၈၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္မိန္းမမ်ား၏အလြဲမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

အိုေလး

အိုေလး

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ

စာမ်က္ႏွာ= ၃၀၃

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

အိုေလး

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္

ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= xxxx

စာမ်က္ႏွာ= ၁၉၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ႏွလံုးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ႏွလုံးသားႏွင့္ကန္တဲ့ေဘာလုံး

ႏွလုံးသားႏွင့္ ကန္တဲ့ ေဘာလုံး

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၇၈

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ႏွလုံးသားႏွင့္ကန္တဲ့ေဘာလုံး

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ပန္းပြင့္ကိုဖယ္ၾကည့္မွျမင္ရမဲ့လမင္း

ပန္းပြင့္ကိုဖယ္ၾကည့္မွျမင္ရမဲ့လမင္း

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၇၄

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ပန္းပြင့္ကိုဖယ္ၾကည့္မွျမင္ရမဲ့လမင္း

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ရည္းစားစာ(၀တၳဳတိုစု)


ရည္းစားစာ(၀တၳဳတိုစု)

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၇၂

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ရည္းစားစာ(၀တၳဳတိုစု)

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ပံုႏွိပ္တိုက္)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၅၆

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

သံစံုၾကဴးတဲ့ည


သံစံုၾကဴတဲ့ည(နီကိုရဲ)

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ

စာမ်က္ႏွာ= ၂၅၉

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

သံစံုၾကဴးတဲ့ည

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

.
 

လွည့္စား

လွည့္စား

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)

ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ

စာမ်က္ႏွာ= ၁၈၀

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

လွည့္စား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

.
 

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား(နီကိုရဲ)

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= MMCP

ရက္စြဲ= ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၄၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္