ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
  1. စိုမွာစိုးလို႔မိုးမိတယ္ (မင္းခိုက္စိုးစန္)
  2. ေခတ္သစ္တစ္ခု၏အစ၊ အဓိပၸါယ္မ်ား၏အဆံုး (မင္းခိုက္စိုးစန္)
  3. ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ည (မင္းခိုက္စိုးစန္)
  4. ကေလးအေတြး (မင္းခိုက္စိုးစန္)
  5. သုည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္