ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
မ်ဥ္းေျဖာင့္၏ဧရိယာ

  
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ယႏၱယားအေရခြံနဲ ့လူ

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၅၂
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ယႏၱယားအေရခြံနဲ ့လူ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ရွဴး

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= xxxx
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏ
This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေဒၚမိုးေကခိုင္(ခ်ိဳေတးသံစာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၂၁၀
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF
 •  
စာအုပ္အမည္

လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

လေရာင္ကိုပန္၍ညာဥ့္ယံလည္းေမႊးျမျမျဖဴစင္နိဳင္ေစ

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 • ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •  ရက္စြဲ= xxxx
 •  စာမ်က္ႏွာ= ၇၅
 •  ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

လေရာင္ကိုပန္၍ညာဥ့္ယံလည္းေမႊးျမျမျဖဴစင္နိဳင္ေစ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။


This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
အေရွ ့ျမိဳ ့ရိုးမွမိုးေရစက္မ်ား

  

 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေရႊအိမ္မွဴးစာေပ
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၂၆၉
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF
စာအုပ္အမည္

အေရွ ့ျမိဳ ့ရိုးမွမိုးေရစက္မ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 
အေနအထိုင္မတတ္တဲ့ၾကယ္

 


 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳး(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၇
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

အေနအထိုင္မတတ္တဲ့ၾကယ္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
သင္ႏွင့္နံနက္ခင္းကိုသာ၀င္ခြင့္ျပဳမည္

  


 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= xxxx
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၂၀၅
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

သင္ႏွင့္နံနက္ခင္းကိုသာ၀င္ခြင့္ျပဳမည္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
သူ ့အိုးပုတ္ေလးကြ်န္ေတာ္ျပန္မေပးပါ

  


 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= xxxx
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၆၆
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

သူ ့အိုးပုတ္ေလးကို ကြ်န္ေတာ္ျပန္မေပးပါ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေဆာင္းရာသီဒႆန

  
 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ
 •    ရက္စြဲ= ခုႏွစ္၊ လ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၃
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

  

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေဆာင္းရာသီဒႆန

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Multiply)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္