ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
ၾကယ္သီခ်င္းႏွင့္လမင္းသံစဥ္

  
 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ဦးျမသန္း(အသိုင္းအ၀ိုင္းစာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၃၆
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ၾကယ္သီခ်င္းႏွင့္လမင္းသံစဥ္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ကိုယ့္လက္နဲ့ဖမ္းမိတဲ့ နဂါးေငြ ့တန္း

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၉၀
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကိုယ့္လက္နဲ့ဖမ္းမိတဲ့ နဂါးေငြ ့တန္း

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပုရပိုက္

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= xxxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၁၈
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္
အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung) ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 
ကိုးမရွိတဲ့န၀င္း

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၈၁
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကိုးမရွိတဲ့န၀င္း

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ကံၾကမၼာလက္ႏွက္မ်ား

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= xxxx
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၇
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= TEXT

 

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ကံၾကမၼာလက္ႏွက္မ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ

  •   စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ဦးေမာင္ကေလး(ေသာၾကာစာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၂၁၃
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

.

 
ပင္လယ္အတုထဲကကြ်န္း

  

 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •    ရက္စြဲ= xxxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၂၈
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ပင္လယ္အတုထဲကကြ်န္း

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
.
ပန္းေခတ္ကလမင္း

   • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 • ထုတ္ေ၀သူ= ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ)
 •  ရက္စြဲ= xxxx
 • စာမ်က္ႏွာ= ၂၃၇
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF 
စာအုပ္အမည္

ပန္းေခတ္ကလမင္း

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

 
ျပိဳင္ျမင္းတို ့ရဲ့ခြာသံ

  • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= ဦးခင္ေမာင္သိန္ေဆြ(သာလႅ၀တီစာေပ)
 •    ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၂၂၂
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF 

စာအုပ္အမည္

ျပိဳင္ျမင္းတို ့ရဲ့ခြာသံ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 
မိုးေခါင္လို ့တီးတဲ့ဗံုသံ

 


 • စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀
 •    ထုတ္ေ၀သူ= xxxx
 •    ရက္စြဲ= xxxx
 •    စာမ်က္ႏွာ= ၁၄
 •    ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF 
စာအုပ္အမည္

မိုးေခါင္လို ့တီးတဲ့ဗံုသံ

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္