ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
Shortcuts
Help – F1

New Tab – Ctrl + T
Open link in new tab – Ctrl + Click
Duplicate Tab – Ctrl + K
Switch between tabs – Ctrl + Tab or Ctrl + Shift + Tab
Switch to a specific tab – Ctrl + X (replace X with 1 through 8, corresponding to the tab number)
Switch to last tab – Ctrl + 9
Close other tabs – Ctrl + Alt + F4
Close Tab – Ctrl + W
New Window – Ctrl + N
Quick Tabs – Ctrl + Q

Back – Alt + Left arrow
Forward – Alt + Right arrow
Find On this Page – Ctrl + F
Search box – Ctrl + E

Stop loading – Esc
Refresh – F5 or Ctrl+F5

Address bar – Alt + D
Display typed addresses – F4
Add www. and .com to your typed address – Ctrl + Enter

Open search query in a new tab – Alt + Enter
Open search provider menu – Ctrl + Down arrow
Open – Ctrl + O
Print – Ctrl + P
Printing options – Alt + P
Change paper, headers and footers, orientation, and margins – Alt + U
Display first page to be printed – Alt + Home
Display previous page to be printed – Alt + Left arrow
Display next page to be printed – Alt + Right arrow
Display last page to be printed – Alt + End
Type the number of the page you want displayed - Alt+A
Close Print Preview – Alt + C

Cut – Ctrl + X
Copy – Ctrl + C
Paste – Ctrl + V
Select All – Ctrl + A
Save page – Ctrl + S

Home page – Alt + Home
Favorites – Ctrl + Shift + I
Organize Favorites – Ctrl + B
History – Ctrl + Shift + H
Feeds – Ctrl + Shift +J

Zoom in – Ctrl + - (minus sign)
Zoom out – Ctrl + + (plus sign)
Reset zoom level – Ctrl + 0 (zero)
Full screen – F11

Caret Browsing – F7

Delete Browsing History – Ctrl + Shift + Del
InPrivate Browsing – Ctrl + Shift + P
InPrivate Filtering – Ctrl + Shift + F

Developer tools – F12
10/13/2010 11:40:46 am

Fortune never helps the man whose courage fails. We need courage in our life, then we can reach a success.

Reply
3/20/2011 06:31:35 pm

Your blog is so great . I'd like to read the information about it, so how does it work? Do you want to know the MBT shoes ? MBT shoes on hot sale ! Absence to love is what wind is to fire. It extinguishes the small; it inflames the great.

Reply
4/28/2011 04:17:38 pm

If you wish to be the best man, you must suffer the bitterest of the bitter.

Reply
8/23/2012 04:36:40 pm

these shortcuts are very helpful to me..i always found difficulties operating IE..thanks for that..

ReplyLeave a Reply.

  Bookmark and Share
  myanmar flag Pictures, Images and Photos
  ေဇာ္္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္
  အျဖဴေရာင္သံစဥ္

  Read more နွိပ္၍ဆက္လက္ဖက္ရႈ႕ပါ
  ေဝဖန္ခ်င္တာေလး
  ေတြေရးခဲ႕ပါ

  .......

  .......  ,

  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ရွာရန္
  အျမန္ရွာရန္

  ..

  အုပ္စုမ်ား

  All
  Add On
  Book Marking
  Face Book
  G Mail
  G Talk
  Proxy
  Short Cut

  လအလိုက္ရွာရန္

  October 2010
  September 2010
  August 2010
  July 2010

  လင့္ခ်ိတ္လိုသူမ်ားအတြက္

  <div align="center"><a href="http://2015kyawoo.
  weebly.com">
  <img src="http://img842
  .imageshack.us/img842/7366/myshop001.gif" width="147" border="0" height="71"></a></div>ေက်းဇူးတင္ပါသည္