ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
Shortcuts
Help – F1

New Tab – Ctrl + T
Open link in new tab – Ctrl + Click
Duplicate Tab – Ctrl + K
Switch between tabs – Ctrl + Tab or Ctrl + Shift + Tab
Switch to a specific tab – Ctrl + X (replace X with 1 through 8, corresponding to the tab number)
Switch to last tab – Ctrl + 9
Close other tabs – Ctrl + Alt + F4
Close Tab – Ctrl + W
New Window – Ctrl + N
Quick Tabs – Ctrl + Q

Back – Alt + Left arrow
Forward – Alt + Right arrow
Find On this Page – Ctrl + F
Search box – Ctrl + E

Stop loading – Esc
Refresh – F5 or Ctrl+F5

Address bar – Alt + D
Display typed addresses – F4
Add www. and .com to your typed address – Ctrl + Enter

Open search query in a new tab – Alt + Enter
Open search provider menu – Ctrl + Down arrow
Open – Ctrl + O
Print – Ctrl + P
Printing options – Alt + P
Change paper, headers and footers, orientation, and margins – Alt + U
Display first page to be printed – Alt + Home
Display previous page to be printed – Alt + Left arrow
Display next page to be printed – Alt + Right arrow
Display last page to be printed – Alt + End
Type the number of the page you want displayed - Alt+A
Close Print Preview – Alt + C

Cut – Ctrl + X
Copy – Ctrl + C
Paste – Ctrl + V
Select All – Ctrl + A
Save page – Ctrl + S

Home page – Alt + Home
Favorites – Ctrl + Shift + I
Organize Favorites – Ctrl + B
History – Ctrl + Shift + H
Feeds – Ctrl + Shift +J

Zoom in – Ctrl + - (minus sign)
Zoom out – Ctrl + + (plus sign)
Reset zoom level – Ctrl + 0 (zero)
Full screen – F11

Caret Browsing – F7

Delete Browsing History – Ctrl + Shift + Del
InPrivate Browsing – Ctrl + Shift + P
InPrivate Filtering – Ctrl + Shift + F

Developer tools – F12
 
အင္တာနက္သံုးသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္ေစမယ္႕  Mozilla firefox ရဲ႕ shortcut.ေတြပါ....အဆင္ေျပေျပနဲ႕အသံုးျပဳ႕နိုင္ေအာင္လုိ႕တင္ေပးလိုက္တာပါ..

Shortcut keys                        Action


CTRL+A                     Selects the all items on active page
CTRL+B                     Display the "Organize Bookmarks" dialog box
CTRL+D                     Include the active page to your Bookmarks list
CTRL+F                     Display the "Find" dialog box to search text
CTRL+I                      Display the Bookmarks pane
CTRL+H                     Display the History sidebar of Mozilla Firefox
CTRL+N                     Use to open new Mozilla Firefox page
CTRL+P                     Use to print the active web page
CTRL+R                     Use to reload the active web page
CTRL+T                     Display a new Tab in active Firefox window
CTRL+U                     View the source code of active web page
CTRL+W                    Closes the active Mozilla Firefox window
CTRL++                     Use to increase the font size of active page
CTRL+ -                    Use to decrease the font size of active page
CTRL+Tab                  Move to next Tab in Mozilla Firefox
ALT+Home                 Use to open the home page of internet explorer
ALT+Left Arrow           Go to previous page of active page
ALT+Right Arrow          Go to next page of active page
ALT+B                       Go to Mozilla Firefox Favorites Menu
ALT+D                       Go to address bar of current Firefox page
ALT+E                       Go to Mozilla Firefox Edit Menu
ALT+F                       Go to Mozilla Firefox File Men
ALT+S                       Go to Mozilla Firefox History Menu
ALT+T                       Go to Mozilla Firefox Tools Menu
ALT+V                       Go to Mozilla Firefox View Menu
Tab                           Move forward between all items on active web page
F5                             Refresh the active web pageh keyboard
CTRL+SHIFT+DEL         Use to clear all Private Data history
CTRL+SHIFT+D            Use to Bookmarks all Firefox Tabs
F11                           Press F11 key to view any webpage in full-screen view and then again press

                                
for normal views
Press Ctrl+Enter          Windows will automatically add both "www" and ".com". For example, if we                                        typeကၽြန္ေတာ္က Mozilla သံုးတာဆိုေတာ့ ဒီ short cut key ေတြ ကအေတာ္ေလးအသံုးဝင္တယ္ဗ်..... ဒါေၾကာင့္ျပန္လည္ေဝမွ်လိုက္တာ

  Bookmark and Share
  myanmar flag Pictures, Images and Photos
  ေဇာ္္ဂ်ီေဖာင့္ရယူရန္
  အျဖဴေရာင္သံစဥ္

  Read more နွိပ္၍ဆက္လက္ဖက္ရႈ႕ပါ
  ေဝဖန္ခ်င္တာေလး
  ေတြေရးခဲ႕ပါ

  .......

  .......  ,

  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ရွာရန္
  အျမန္ရွာရန္

  ..

  အုပ္စုမ်ား

  All
  Add On
  Book Marking
  Face Book
  G Mail
  G Talk
  Proxy
  Short Cut

  လအလိုက္ရွာရန္

  October 2010
  September 2010
  August 2010
  July 2010

  လင့္ခ်ိတ္လိုသူမ်ားအတြက္

  <div align="center"><a href="http://2015kyawoo.
  weebly.com">
  <img src="http://img842
  .imageshack.us/img842/7366/myshop001.gif" width="147" border="0" height="71"></a></div>ေက်းဇူးတင္ပါသည္